NTTGame
   
     


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Game Cafe Services Bilişim ve İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“Game Cafe”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Bu kapsamda KVKK’nın 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesini teminen hazırladığımız bu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Game Cafe’ye ait www.nttgame.com web sitesi aracılığıyla sunulan servis ve hizmetlerin, Knight Online video oyunu ve yayınlanan diğer oyunların oynanması neticesinde gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin detaylı açıklamalar ve bilgilendirmelerde bulunmak amaçlanmaktadır.

Hakkımızda

Game Cafe’nin lisanslı oynatıcısı olduğu Knight Online ve diğer oyunlar tüm Türkiye çapında oynanan bir oyun olup; bu çerçevede birtakım kişisel veriler işlenmektedir.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizi topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız tüm Knight Online ve diğer NTT Game oyunlarını oynayan, NTT Game hizmet ve servislerinden faydalanan oyuncular için geçerlidir.

Bu Aydınlatma Metni kapsamında elde edilen kişisel verileriniz Game Cafe bünyesinde KVKK ve konuyla ilgili getirilen tüm düzenlemelere uygun olarak ve temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden işlenmektedir. 

Bu Aydınlatma Metni veya kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili diğer tüm sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İşlemeye konu kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Veri kategorisi Açıklama

İletişim Bilgisi : E-mail adresi ve isteğe bağlı olarak cep telefonu numarası.

İşlem Güvenliği Bilgisi :IP adresi.

 1. Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?

Yukarıda yer verilen kategorilerle sınırlı kişisel verilerinizden iletişim bilginiz, bizzat sizin tarafınızdan hesap oluşturulması sırasında sunulmakta olup; işlem güvenliği bilgisi ise tarafımızca çağımızın hızına ve gerekliliklerine uygun olarak yalnızca elektronik ortamda ve servislerimizi kullandığınız sürece elde edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer verilen kişisel veri kategorileriyle sınırlı kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler ile amaçları aşağıdaki gibidir.

Yukarıda yer verilen kişisel veri kategorileriyle sınırlı kişisel verilerinizi KVKK’nın m. 5/2-c, ç ve f bentlerinde yer alan sırasıyla “sözleşmenin ifası”, “veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu” ve “meşru menfaat” hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

 • Hesap oluşturma sırasında tarafınızca kabul edilen kullanıcı sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Lisans sahibi olduğumuz Knight Online ve diğer oyunları oynayabilmeniz ve NTT Game’in sunduğu diğer hizmet ve servislerden faydalanabilmeniz,
 • Knight Online ve diğer oyunlarımızın oyuncusu olabilmeniz ve NTT Game’in sunduğu diğer hizmet ve servislerden faydalanabilmek için hesap oluşturabilmeniz,
 • Hesap oluşturma sırasında güvenli giriş sağlayabilmeniz,
 • Oyun hesabınıza ilişkin kullanıcı adı ve parola belirleyebilmeniz,
 • Knight Online ve diğer oyunlarımızın oyuncusu olabilmeniz ve NTT Game’in sunduğu diğer hizmet ve servislerden faydalanabilmeniz için gerekli süreçlerin yürütülmesi.
 1. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Kişisel verileriniz, işlendikleri amaç için gerekli olan süreyle ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Bu çerçevede iletişim bilginiz, hesabınıza son giriş yaptığınız tarihten itibaren on (10) yıllık sürenin geçmesi halinde imha edilmektedir. IP bilginiz ise 5651 sayılı Kanun uyarınca en fazla iki (2) yıllık süreyle saklanabilmekte ve bu sürenin sonunda imha edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak;

 • KVKK’nın m. 5/2-c bendinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak hizmet aldığımız gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine,
 • KVKK’nın m. 5/2-ç bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kişilerle,
 • KVKK’nın m. 5/-f bendinde yer alan meşru menfaat hukuki sebebine dayanılarak iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar ve ilgili iş ortaklarıyla,

KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz Türkiye’de yer alan sunucularda saklanmakta olup; herhangi bir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır. Daha sonraki süreçlerde kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına karar verilecek olması halinde söz konusu veri aktarımı ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş yöntemlerden olan Taahhütname yöntemi ile veya ilgili kişilerin açık rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

 1. Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, web sitemizde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile hangi hakkı kullanmak istediğinize dair açıklamalarınızla birlikte tarafımıza başvurmanız durumunda, Şirketimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından makul bir ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde (kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin hükümler kapsamında) öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, (kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamında yapılan işlemler) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Game Cafe Services Bilişim ve İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Adres : Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 K:3 D:19 Sarıyer/İstanbul

Telefon : (212) 346 01 05 (Polaris Plaza)

E-posta : kisiselveri@nttgame.comNTTGame    © 2005-2024. Tüm Hakları Saklıdır. Yayım ve Lisans hakları Game Cafe Services, Inc. e aittir.