NTTGame
   
     

 

GAME CAFE SERVİCES BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 

Son Yayım Tarihi :

28.11.2023

 

1. Amaç

Game Cafe Services Bilişim ve İletişim Hizmetleri Limited Şirketi (“Game Cafe”) yönetim kurulu ve yönetimi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve kişisel verilerini işlediği ilgili kişilerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt etmektedir.

Bu doğrultuda Game Cafe, kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde izlenecek usul ve esasların belirlenmesi amacıyla uygulanmak ve geliştirilmek üzere işbu Kişisel Veri Koruma Politikası’nı (“Politika”) benimsemiştir.

Bu Politika ile Game Cafe’nin kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve bunları gerçekleştirmesinin sağlanması; bu kapsamda organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, Game Cafe’nin, kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve meslek kuralları uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvenli bir şekilde korunması hedeflenmektedir.

2. Kapsam

Politikanın kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2.1. Konu bakımından kapsam

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin bilgiler, bu Politikanın uygulanması bakımından kişisel veri olarak kabul edilir. Yasal düzenlemelerdeki özel hükümler saklı kalmak üzere, elektronik ya da fiziksel ortamdaki her türlü kişisel verinin korunması, işlenmesi, kullanılması bu Politikanın konu bakımından kapsamını oluşturmaktadır. Game Cafe, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma ilkelerine uyacaktır.

Game Cafe’nin benimsediği prensipler özellikle şunları içermektedir:

 • Bireylerin mahremiyetine ve özel hayatın gizliliğine saygı göstermek,
 • Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından açıkça gerekli olması halinde işlemek,
 • Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve gereğinden fazla veriyi işlememek,
 • Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığı konusunda bilgi vermek,
 • Yalnızca kullanım amacı ile ilgili ve kullanım amacına uygun kişisel verileri işlemek,
 • Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak,
 • Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemelerin, Game Cafe’nin hukuki yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği süre kadar saklamak,
 • Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle ilgili haklarına saygılı olmak,
 • Kişisel verileri sıkı bir güvenlik ve gizlilik içinde tutmak,
 • Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın bulunması halinde veya diğer yasal koşulların yerine getirilmesi halinde transfer etmek,
 • İşbu Politika’nın uygulanmasıyla ilgili özel yetki ve sorumluluklara sahip personeli belirlemek.

2.2. Kişi bakımından kapsam

Game Cafe, bir tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatıyla bu Politikanın kapsamındadır.

Game Cafe’nin her düzeydeki yöneticileri; hizmet akdi ve diğer özel hukuk sözleşmeleri ile ilişki içinde bulunduğu çalışanları, çalışan adayları; hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve aşağıda sayılan diğer 3.kişiler gerçek kişi olarak bu Politikanın kapsamındadır. Bu kişilere ait açıklamalar aşağıda işbu Politika’nın 7. maddesi başlığı altında açıklanmıştır.

2.3. Zaman bakımından kapsam

Politika belirli bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalır. Politika metni internet sayfası oluşturmakla yükümlü olan şirketlerin web sayfalarında yayınlanır. Yasal düzenlemelere ve işleyişe paralel olarak Politika’da değişiklik ve/veya güncelleme yapma hakkı saklıdır.  

3. Veri Koruma İlkeleri

Tüm kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıdaki veri koruma ilkeleriyle uyumlu olarak yapılmalıdır. Game Cafe’nin politika ve prosedürleri bu ilkelerle uyumluluğu sağlamayı amaçlamaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Game Cafe, veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate alır; diğer bir ifade ile, ilgili kişinin beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici şekilde hareket eder.

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Game Cafe, ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları açık tutar. Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulabilmesini temin etmek amacıyla; kişisel verilerin elde edildiği kaynaklar belirlidir, kişisel verilerin toplandığı kaynağın doğru olmasına özen gösterilir, kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı talepler dikkatle incelenir ve bu kapsamda makul önlemler alınır. Personele ilişkin tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği, ilgili personelin kendi sorumluluğundadır.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Game Cafe, veri işleme amaçlarını açık ve kesin olarak belirlemiş olup; bu amaçların meşru olduğunu teyit eder. Kişisel veriler, ilgili kişiye belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz. 

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Game Cafe, işlenen kişisel verilerin belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olduğunu, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemediğini taahhüt etmektedir.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Game Cafe, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süreye uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri alır.

Buna göre; Game Cafe, ilgili kişisel veriler için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye uyacak; eğer böyle bir süre öngörülmemişse verileri ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayacaktır. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde, o veri silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. İleride tekrar kullanılabileceği düşünülerek ya da herhangi bir başka gerekçe ile kişisel verilerin muhafaza edilmesi yoluna gidilemeyecektir.

4. Veri İşleme Amaçları

Game Cafe bünyesinde kişisel veri işleme amaçları veri koruma ilkelerine uygun bir şekilde belirlenmiş olup; kişisel verilerin belirlenen amaçlar dışında kullanılması ve ayrımcılık yapılması amacıyla işlenmesi kesinlikle yasaktır.

Game Cafe bünyesinde kişisel verilerin işlenme amaçları şu şekildedir:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep/ şikayetlerin takibi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

5. Veri İşleme Araçları

Veri işleme araçları fiziksel ya da elektronik kaydetme, muhafaza etme ve işlenmesi için kullanılan fiziksel ortam ve bilgi işlem sistemleridir.

Bu politikanın uygulanması bakımından, veri işleme amacı olmaksızın şirketimize fiziki ya da elektronik ortamda iletilen sözleşme, yazışma vb. belgelerde ya da eklerinde yer alan kişisel veri niteliğindeki bilgiler, herhangi bir amaçla asıl belge bütünlüğünden alınarak, ayrılarak fiziki ya da elektronik ortamda bir işleme tabi tutulduğu andan itibaren bu politika hükümlerine tabi olacaktır.

6. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik Bilgisi

: Nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet olmak üzere kimlik belgelerinde yer alan bilgiler.

İletişim Bilgisi

: Telefon numarası, adres, e posta adresi bilgileri.

Özlük Bilgisi

: Çalışanların özlük haklarına ilişkin bilgiler.

Hukuki İşlem Bilgisi

: Adli ve idari makamlarla olan yazışmalar, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler.

Müşteri İşlem Bilgisi

: Fatura, senet, çek bilgileri.

İşlem Güvenliği Bilgisi

: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri.

Risk Yönetimi Bilgisi

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetimi için işlenen bilgiler.

Finansal Bilgi

: Veri sahibinin banka hesap bilgileri.

Mesleki Deneyim Bilgisi

: Geçmiş çalışma süreci, diploma bilgileri ve gidilen kurslar.

Pazarlama Bilgisi

: Veri sahibinin tercih, beğeni, ihtiyaç ve alışkanlıklarına ilişkin veriler.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

: Kamera görüntüleri ve fotoğraf.

Sağlık Bilgisi

: Kişisel sağlık bilgileri ile engellilik durumuna ait bilgiler.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi

: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler.

7. Kişisel Veri Sahipleri

Çalışan Adayı

Game Cafe’ye herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketlerin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

Çalışan

Game Cafe bünyesinde hizmet akdi ve diğer özel hukuk sözleşmeleri ile çalışan gerçek kişiler.

Hissedar/Ortak

: Game Cafe’nin gerçek kişi hissedarları.

Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı

Game Cafe’nin ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş olan gerçek kişiler.

Ürün veya hizmet alan kişi

Game Cafe ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın şirketlerin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.

Stajyer

Game Cafe bünyesinde stajyer olarak görev yapan gerçek kişiler.

Tedarikçi çalışanı ve yetkilisi

Game Cafe’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin (tedarikçi, hizmet sağlayıcı gibi) yetkilileri ve çalışanları.

8. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcılar

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

: Bir sözleşme çerçevesinde şirketimizin hukuki ilişki içerisinde bulunduğu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri.

Hissedarlar

: Game Cafe’nin gerçek kişi hissedarları

İş ortakları ve tedarikçiler

: Veri işleme amaçları doğrultusunda kendisinden mal ve hizmet tedarik edilen ya da kendisine mal ve hizmet sunulan 3. kişi konumundaki gerçek ve tüzel kişiler.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

: İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından istenilen bilgi ve belge taleplerinin cevaplanması.

9. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, özel nitelikli kişisel veriler, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, konunun hassasiyetine binaen ve verdiğimiz önem gereği, söz konusu verilerin işlenmesinde yeterli önlemleri alabilmek adına “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda ayrıca düzenlenmektedir.

10. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Game Cafe bünyesinde fiziksel olarak veya oyun içerisinde elektronik ya da fiziki ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak ve devamında 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde bu Politika’nın 4. maddesinde sayılan veri işleme amaçları kapsamında işlenir. Kişisel verilerin işlenmesi için istisna hallerinden birisi söz konusu değil ise ancak; o taktirde İlgili Kişi’den açık rıza alınması yoluna gidilmektedir.

 

11. Kişisel verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verileri resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi ile bu veriler hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre; kişisel veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir.

Kişisel verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir.

Verilerin anonim hale getirilmesiyle, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

12. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçlar İçin Gerekli Olan Azami süre

 

Şirketimizce yürütülen ticari iş ve işlemlerle ilgili olan kişisel veriler, yasal ya da sözleşmesel yükümlülükler daha uzun bir süreyi gerektirmediği sürece, Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesine uygun olarak prensip olarak 10 yıl süreyle saklanır.

Bunun dışındaki iş ve eylemlerde Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesi ile belirlenen 10 yıllık genel zamanaşımı süresi esas alınır.

Game Cafe personellerinin kişisel verileri genel zamanaşımı süresi boyunca muhafaza edilmekteyken; özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilen sağlık bilgisi kategorisine giren kişisel verileri ise iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla 15 yıllık süreyle saklanır.

Game Cafe açık pozisyonlarına başvuru yapan çalışan adaylarına ait kişisel veriler, kişisel verilerin doğru ve güncel olması ilkesi uyarınca 1 yıllık süreyle saklanır.

Mali, hukuki ya da cezai bir uyuşmazlıkta delil olarak kullanılabilecek kişisel veriler ise, olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla, ilgili yasal düzenlemelerde öngörülen zamanaşımı süreleri gözetilerek muhafaza edilecektir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır.

13. İmha Süreleri

Periyodik imha süresi, yılda en az iki kez olmak koşuluyla, 6 ay olarak belirlenmiştir. Yukarıda yer verilen 12. madde kapsamında, en geç saklama sürelerinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde, imha işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 

14. Sorumluluk ve Görev Dağılımları

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ile saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları aşağıdaki gibidir:

 

Unvan

Birim ya da Organ

Görev

KVK Komite Üyeleri

KVK Komitesi

Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum kapsamında gerekli tüm düzenlemelerin takibi, Politika’nın uygulanmasının sağlanması, gerekli güncellemelerin takibi, mevzuat kapsamında iyileştirmeye yönelik önerilerin sunulması.

Bilgi Teknolojileri Direktörü  

Bilgi Teknolojileri Birimi

Politika’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulması ve uygulanması.

İK, Hukuk

Diğer Birimler

 Görevlerine uygun olarak Politika’nın yürütülmesi.

Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi işlemleri Yönetim Kurulu tarafından Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası gözetilmek suretiyle alınacak karar çerçevesinde ve sadece sayılan bu işlem/işlemler için kendisine yetki verilen birim tarafından gerçekleştirilir.

15. Kişisel Veri Aktarımı

Şirketimizce toplanan kişisel verilerden, veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınması şartıyla ve ürün ve müşteri bilgileri ile sınırlı olmak koşuluyla, Türkiye’deki iş ortaklarımıza hukuki ilişkiler kapsamındaki kişi ve kuruluşlara aktarımı mümkündür.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması bakımından ise Game Cafe bünyesinde bulunan kişisel veriler, Türkiye’de yer alan sunucularda saklandığından bu tür bir yurt dışına aktarım faaliyeti söz konusu değildir.

Hali hazırda Game Cafe bünyesinde yurt dışına aktarım faaliyeti gerçekleştirilmemekte olup; sonraki süreçlerde kişisel verilerin yurt dışına aktarılacak olması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş yöntemlerden olan Taahhütname yöntemi ile veya ilgili kişilerin açık rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

16. Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler

Game Cafe, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Game Cafe, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne ve İhlal Bildirim Formu kullanılmak suretiyle KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

Bu kapsamda alınan idari ve teknik tedbirler aşağıda belirtilmektedir:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakım kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel antivirüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kağıt yolu ile aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların diş risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olamayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmişti.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulaması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

17. Gizlilik Yükümlülüğü

Kişisel verilerin gizliliğine yönelik iş sözleşmeleri ve tedarik sözleşmeleri dahil olmak üzere kişisel veri içeren sözleşmelerde gizlilik taahhüt ve yükümlülükleri ayrıca öngörülmektedir.

18. Kayıt Ortamları

Kişisel veri kayıt ortamları fiziki ya da elektronik ortamlar ve kamera kayıtları şeklinde görsel ortamlar olabilmektedir. Bu kapsamda; elektronik ortamlar olarak sunucular (e-posta, veri tabanları vb); yazılımlar; bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, antivirüs vb.); kişisel bilgisayarlar (masaüstü, dizüstü); mobil cihazlar (telefon) ve fiziki ortamlar olarak dosyalar, klasörler, kağıt, yazılı, basılı ve görsel ortamlar (kameralar) kişisel verilerin bulunduğu kayıt ortamlarıdır.

19. Kişisel Verileri İmha Teknikleri

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, resen veya veri sahibinin talebi üzerine Kanun hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 • Kişisel Verilerin Silinmesi

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda yer alan kişisel veriler

Sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik ortamda yer alan kişisel veriler

Veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler

İlgili birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

 

 • Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler

Kağıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 

 • Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

20. Politika’nın Yayınlanması ve Saklanması

Bu politika, yayımı tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Genel Müdürün imzası ile yayımlanmıştır.

Bu dokümanın güncel versiyonu tüm Game Cafe personelinin erişimine sunulmuş ve şirket web sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

 

21. Politika’nın Güncellenmesi ve Yürürlüğü

Politika, düzenli olarak gözden geçirilir ve gerekli görülmesi halinde güncellenir. Yapılan her güncelleme yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

 

EK-1: TANIMLAR

İşbu Politika’da yer verilen kavramların tanımları aşağıdaki gibidir:  

Açık rıza

: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hale getirme

: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi,

Elektronik ortam

: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar,

Fiziki ortam

: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb.diğer ortamlar,

İlgili kişi/Veri sahibi

: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İmha

: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,

Kişisel veri

: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli (hassas) kişisel veri

: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

Kişisel verilerin işlenmesi

: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

KVKK

: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

KVK Kurulu

: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

KVK Kurumu

: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen

: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi

: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu

: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi.


ifade eder.

This document has been updated on November 29, 2023.NTTGame    © 2005-2024. Tüm Hakları Saklıdır. Yayım ve Lisans hakları Game Cafe Services, Inc. e aittir.