NTTGame
   
     

KAYIT OL AYDINLATMA METNİ

Game Cafe Services Bilişim ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti (“Game Cafe”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir. Bu kapsamda tarafınızdan temin edilen “ID, E-posta, Şifre,”, Facebook ve/veya Google hesabı ile giriş yapmanız doğrultusunda ‘’ Telefon Numarası, E- posta, Şifre’’ gibi kişisel verileriniz,

NTT Game hesabınızın oluşturulması, oyuncu grubuna katılımınızın sağlanması, sisteme girişinizin gerçekleştirilmesi, tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılabilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c maddesindeki “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-f maddesindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Game Cafe kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda; iş ortaklarıyla, tedarikçilerle, talep edilmesi ve/veya hukuken gerekmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar, mahkemeler ve noterler ile Kanun’un 8. ve 9. maddesine uygun olarak paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Game Cafe kişisel verilerinizi, NTT Game hesabının oluşturulması aşamasında sisteme girilen bilgiler vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Game Cafe ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Game Cafe’ye iletmeniz durumunda Game Cafe talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Game Cafe, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. Detaylı bilgi için “https://www.nttgame.com/tr/” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

NTTGame    © 2005-2021. Tüm Hakları Saklıdır. Yayım ve Lisans hakları Game Cafe Services, Inc. e aittir.